ഫുട്ബാള്‍ ഇതിഹാസങ്ങളും പ്രതിഭകളും

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4163
  • Availability: 100
ഫുട്ബാള്‍ ഇതിഹാസങ്ങളും പ്രതിഭകളുംലോക ഫുട്ബാളിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ കളിക്കാരുടെ ജീവിത സംഗ്രഹങ്ങളും കളിക്കളത്തിലെ അവരുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനങ്ങളുടെ വര്‍ണനകളും അടങ്ങുന്ന പുസ്തകം...

ഫുട്ബാള്‍ ഇതിഹാസങ്ങളും പ്രതിഭകളും

ലോക ഫുട്ബാളിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ കളിക്കാരുടെ ജീവിത സംഗ്രഹങ്ങളും കളിക്കളത്തിലെ അവരുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനങ്ങളുടെ വര്‍ണനകളും അടങ്ങുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good