പ്രാക് ചരിത്രം ഭാരതജനചരിത്രം 1

Rs. 60
  • Price:Rs. 60
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4325
  • Availability: 95
ഭഷ്യശേഖരണത്തിനായാലും ഭക്ഷ്യോല്‍പ്പാദനത്തിനായാലും ഉപകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ് . ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മിതിയും കാലോചിതമായ നവീകരണവും എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അപഗ്രഥിക്കുന്നു..

ഭഷ്യശേഖരണത്തിനായാലും ഭക്ഷ്യോല്‍പ്പാദനത്തിനായാലും ഉപകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ് . ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മിതിയും കാലോചിതമായ നവീകരണവും എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അപഗ്രഥിക്കുന്നു

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good