പോലീസ് വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു

Rs. 150
  • Price:Rs. 150
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-2851
  • Availability: 2-3 Days
പോലീസ് വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു  പോലീസ് സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം . പോലീസിന്റെ ഉത്ഭവം വികാസം , വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ , അവയുടെ ചരിത്രം ബന്ധപെട്ട നിയമങ്ങള്‍ ,സംഘടനകള്‍ ,സമരങ്ങള്‍ പോലിസ് വകുപ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍, പദാവലികള്‍ , പരിശീലനക്രമങ്ങള്‍ , പരിശീലനകേന്ദ്രങ്..

പോലീസ് വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു  

പോലീസ് സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം . പോലീസിന്റെ ഉത്ഭവം വികാസം , വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ , അവയുടെ ചരിത്രം ബന്ധപെട്ട നിയമങ്ങള്‍ ,സംഘടനകള്‍ ,സമരങ്ങള്‍ പോലിസ് വകുപ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍, പദാവലികള്‍ , പരിശീലനക്രമങ്ങള്‍ , പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ , ശിക്ഷാവിധികള്‍ തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റിയുള്ള സമഗ്രവിവരങ്ങള്‍ ഇതില്‍ പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്നു

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good