ജനമൈത്രി സംസാരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങള്‍ -ബി സന്ധ്യ

Rs. 170
  • Price:Rs. 170
  • Publisher: SIL
  • Book Code: SIL-5042
  • Availability: 100
നമ്മുടെ നിയമപാലകർ ആയ പോലീസ് സേനയുടെ കർമ്മപദ്ധതികളും സാമൂഹികോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജനമൈത്രി പോലീസിനെ കൂടുതലറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം....

നമ്മുടെ നിയമപാലകർ ആയ പോലീസ് സേനയുടെ കർമ്മപദ്ധതികളും സാമൂഹികോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജനമൈത്രി പോലീസിനെ കൂടുതലറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം..

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good