ജാപ്പാനീസ് ഭാഷാ സംഭാഷണ സഹായി

Rs. 290
  • Price:Rs. 290

  • 290 or more Rs. 250
  • Publisher: SIL
  • Book Code: SIl-5035
  • Availability: 99
ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ നാം അറിവുനേടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകിട്ടുന്നത്ബിസിനസിന്റെയും തൊഴിലിന്റെയും മറ്റും വലിയ അവസരങ്ങളാണ്. ജാപ്പനീസ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം..

ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ നാം അറിവുനേടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകിട്ടുന്നത്ബിസിനസിന്റെയും തൊഴിലിന്റെയും മറ്റും വലിയ അവസരങ്ങളാണ്. ജാപ്പനീസ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good