കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിചയവും പ്രയോഗവും

Rs. 150
  • Price:Rs. 150
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4776
  • Availability: 99
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിചയവും പ്രയോഗവുംപേഴ്സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയുയാണ് ഈ പുസ്തകം ..

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിചയവും പ്രയോഗവും

പേഴ്സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയുയാണ് ഈ പുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good