ഭാഷയും ഭാഷാശാസ്‌ത്രവും

Rs. 270
  • Price:Rs. 270
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4975
  • Availability: 46
ഭാഷാശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമേഖലകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം ഭാഷയുടെ സ്വനഘടന,പദങ്ങളും പദഘടനയും വാക്യവും വാക്യഘടനയും ഭാഷാ- അര്‍ഥവും പ്രയോഗവും , ഭാഷയും സമൂഹവും തുടങ്ങി ഭാഷയുടെയും ഭാഷാശാസ്‌ത്രത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത സങ്കല്‍പ്പനങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു...

ഭാഷാശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമേഖലകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം ഭാഷയുടെ സ്വനഘടന,പദങ്ങളും പദഘടനയും വാക്യവും വാക്യഘടനയും ഭാഷാ- അര്‍ഥവും പ്രയോഗവും , ഭാഷയും സമൂഹവും തുടങ്ങി ഭാഷയുടെയും ഭാഷാശാസ്‌ത്രത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത സങ്കല്‍പ്പനങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good