ചങ്ങമ്പുഴ സമ്പൂര്‍ണ ഗദ്യകൃതികള്‍

Rs. 800
  • Price:Rs. 800
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4945
  • Availability: 100
ചങ്ങമ്പുഴയെന്ന കവിയെ സമഗ്രമായ അറിഞ്ഞവര്‍ വിരളം .വിശ്വസാഹിത്യ വുമായി ആത്മബന്ധം പുലര്‍ത്തിയ പരിഭാഷകനും നോവലിസ്റ്റും സാഹിത്യ ചിന്തകനുമായ ചങ്ങമ്പുഴയെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

ചങ്ങമ്പുഴയെന്ന കവിയെ സമഗ്രമായ അറിഞ്ഞവര്‍ വിരളം .വിശ്വസാഹിത്യ വുമായി ആത്മബന്ധം പുലര്‍ത്തിയ പരിഭാഷകനും നോവലിസ്റ്റും സാഹിത്യ ചിന്തകനുമായ ചങ്ങമ്പുഴയെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good