നോബല്‍സമ്മാനജേതാക്കള്‍ ഭൗതികശാസ്ത്രം സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

Rs. 220
  • Price:Rs. 220

  • 4 or more Rs. 810
  • 8 or more Rs. 1,520
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4952
  • Availability: 100
ഭൗതികശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ നോബല്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സംഭാവനയെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

ഭൗതികശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ നോബല്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സംഭാവനയെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം .


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good