ആധുനിക ജ്യാമിതികള്‍

Rs. 130
  • Price:Rs. 130
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-3689
  • Availability: 99
ആധുനിക ജ്യാമിതികള്‍സ്ഥലം എന്ന സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണുകളില്‍ സമീപിക്കുന്ന ജ്യാമിതീയ പദ്ധതികള്‍ ഇന്ന്‍ നിലവിലുണ്ട്.അടിസ്ഥാന സങ്കല്‍പ്പനങ്ങളില്‍തന്നെ ഇവ വിഭിന്നമാണ് . വ്യത്യസ്ത ജ്യാമിതികളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമാണ് ഈ പുസ്തകം .ജ്യാമിതിയുടെ ചരിത്രവും ഇതില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ...

ആധുനിക ജ്യാമിതികള്‍

സ്ഥലം എന്ന സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണുകളില്‍ സമീപിക്കുന്ന ജ്യാമിതീയ പദ്ധതികള്‍ ഇന്ന്‍ നിലവിലുണ്ട്.അടിസ്ഥാന സങ്കല്‍പ്പനങ്ങളില്‍തന്നെ ഇവ വിഭിന്നമാണ് . വ്യത്യസ്ത ജ്യാമിതികളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമാണ് ഈ പുസ്തകം .ജ്യാമിതിയുടെ ചരിത്രവും ഇതില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good