ജയിൽ കുറിപ്പുകൾ -അന്റോണിയ ഗ്രാംഷി

Rs. 110
  • Price:Rs. 110
  • Publisher: SIL
  • Book Code: SIL 5000
  • Availability: 99
ജയിൽ കുറിപ്പുകൾ -അന്റോണിയ ഗ്രാംഷി മേൽപ്പുരയുടെ ദാർശനികൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആൻ്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ ധൈഷണിക സംഭാവനകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മലയാള പരിഭാഷ.പരിഭാഷ - പ്രൊഫ. വി. കാർത്തികേയൻ നായർ...

ജയിൽ കുറിപ്പുകൾ -അന്റോണിയ ഗ്രാംഷി 

മേൽപ്പുരയുടെ ദാർശനികൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആൻ്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ ധൈഷണിക സംഭാവനകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മലയാള പരിഭാഷ.

പരിഭാഷ - പ്രൊഫ. വി. കാർത്തികേയൻ നായർ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good