ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംഗീതം 4

Rs. 300
  • Price:Rs. 300
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4061
  • Availability: 97
സംഗീതം ഒരവലോകനം സമ്പൂര്‍ണ -അസമ്പൂര്‍ണ രാഗങ്ങളുടെ രാഗലക്ഷണങ്ങള്‍ , സംഗീതജ്ഞരുടെ  ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകള്‍, സ്വാതിതിരുനാള്‍ ,ഇരയിമ്മന്‍തമ്പി ,കെ.സികേശവപിള്ള തുടങ്ങിയവര്‍ രചിച്ച മലയാളപദങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്പെടുത്തിയ ഭാഗം ...

സംഗീതം ഒരവലോകനം സമ്പൂര്‍ണ -അസമ്പൂര്‍ണ രാഗങ്ങളുടെ രാഗലക്ഷണങ്ങള്‍ , സംഗീതജ്ഞരുടെ  ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകള്‍, സ്വാതിതിരുനാള്‍ ,ഇരയിമ്മന്‍തമ്പി ,കെ.സികേശവപിള്ള തുടങ്ങിയവര്‍ രചിച്ച മലയാളപദങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്പെടുത്തിയ ഭാഗം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good