ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംഗീതം 3

Rs. 380
  • Price:Rs. 380
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-3224
  • Availability: 96
കര്‍ണാടക സംഗീതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആധികാരിക പഠനം . കര്‍ണാടകസംഗീത പാഠ്യപദ്ധതി മായാമാളവഗൌള രാഗം ആലപിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും എങ്ങനെ പ്രസ്തുത രാഗം അനായാസം സ്വയത്തമാകാം എന്നു വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

കര്‍ണാടക സംഗീതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആധികാരിക പഠനം . കര്‍ണാടകസംഗീത പാഠ്യപദ്ധതി മായാമാളവഗൌള രാഗം ആലപിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും എങ്ങനെ പ്രസ്തുത രാഗം അനായാസം സ്വയത്തമാകാം എന്നു വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good