ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാള്‍ ജീവിതവും കൃതികളും

Rs. 470
  • Price:Rs. 470
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-2817
  • Availability: 100
കര്‍ണാടക സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ വാഗ്ഗെയകാരനായി ശാശ്വത പ്രസിദ്ധി നേടിയ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ  ജീവിതവും കൃതികളും  പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പഠനം ..

കര്‍ണാടക സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ വാഗ്ഗെയകാരനായി ശാശ്വത പ്രസിദ്ധി നേടിയ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ  ജീവിതവും കൃതികളും  പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പഠനം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good