എഴുത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ്

Rs. 170
  • Price:Rs. 170
  • Book Code: Sil-5074
  • Availability: 99
മലയാള കവിത ,ചെറുകഥ ,നിരൂപണം എന്നീ ശാഖകളില്‍ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കാണുന്ന സ്ഥലകാല സംസ്കര ബന്ധത്തിന്റെ നൂലിഴകളുടെ സൂക്ഷ്മാന്വേണം ആണ് ഈ പുസ്തകം.  ..

മലയാള കവിത ,ചെറുകഥ ,നിരൂപണം എന്നീ ശാഖകളില്‍ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കാണുന്ന സ്ഥലകാല സംസ്കര ബന്ധത്തിന്റെ നൂലിഴകളുടെ സൂക്ഷ്മാന്വേണം ആണ് ഈ പുസ്തകം.  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good