ചരിത്രത്തിലെ പെണ്ണിടങ്ങള്‍ ആധുനിക സ്ത്രീപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം

Rs. 90
  • Price:Rs. 90
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil- 4804
  • Availability: 100
കേരള രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക -സാംസ്‌കാരിക രംഗങ്ങളില്‍ ഇനിയും ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കാത്ത സ്ത്രീശബ്ദങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പുസ്തകം ..
കേരള രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക -സാംസ്‌കാരിക രംഗങ്ങളില്‍ ഇനിയും ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കാത്ത സ്ത്രീശബ്ദങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good