ഇലക്ട്രോണിക്സ് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങള്‍

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4822
  • Availability: 87
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജിയുടെ  പ്രാഥമിക പാഠപുസ്തകം .റസിസ്റ്റെര്‍, കപ്പാസിറ്റര്‍, ഇന്‍ഡക്റ്റര്‍ എന്നിവയുടെ പഠനം .ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ ,UJT,FET,SCR തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ  പ്രവര്‍ത്തനവും ഉപയോഗവും വിശദമായ പ്രദിപാദിക്കുന്നു...

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജിയുടെ  പ്രാഥമിക പാഠപുസ്തകം .

റസിസ്റ്റെര്‍, കപ്പാസിറ്റര്‍, ഇന്‍ഡക്റ്റര്‍ എന്നിവയുടെ പഠനം .

ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ ,UJT,FET,SCR തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ  പ്രവര്‍ത്തനവും ഉപയോഗവും 

വിശദമായ പ്രദിപാദിക്കുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good