ഗണിത വിശ്ലേഷണതത്വങ്ങള്‍

Rs. 250
  • Price:Rs. 250
  • Publisher: SIL
  • Book Code: 4242
  • Availability: 99
Principles of Mathematical Analysis ന്റെ മലയാള വിവര്‍ത്തനം .ബിരുദതലത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്  ഗണിത വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ സമഗ്രമായി വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം ..

Principles of Mathematical Analysis ന്റെ മലയാള വിവര്‍ത്തനം .ബിരുദതലത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്  ഗണിത വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ സമഗ്രമായി വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good