മതേതര ധാർമികത നാളെയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം - കെ സി വർഗീസ്

Rs. 220
  • Price:Rs. 220
  • Book Code: Sil-5172
  • Availability: 1
ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുവന് സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആത്മാർഥത പുലർത്താനും കഴിയും. പക്ഷെ ഇതറിയാമായിരുന്നിട്ടും പരിഷ്‌കൃതലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ ഒരു ഊന്നുവടിയായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്കും പഠനത്തിനും വിഷയമാക്കേണ്..

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുവന് സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആത്മാർഥത പുലർത്താനും കഴിയും. പക്ഷെ ഇതറിയാമായിരുന്നിട്ടും പരിഷ്‌കൃതലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ ഒരു ഊന്നുവടിയായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്കും പഠനത്തിനും വിഷയമാക്കേണ്ടിവരുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good