വെറ്റിലയുടെ പുരാവൃത്തം - വേറ്റിനാട് പി.എസ്. കുമാർ

Rs. 110
  • Price:Rs. 110
  • Book Code: Sil-5148
  • Availability: 100
ഔഷധഗുണംകൊണ്ടും ആചാരപരമായ ഔന്നത്യംകൊണ്ടും സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുനിൽക്കുന്ന വെറ്റിലയുടെ പ്രാധാന്യം, ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ. കൃഷിരീതികൾ, മറ്റ് പ്രയോജനങ്ങൾ എന്നിവ സോദാഹരണം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം...

ഔഷധഗുണംകൊണ്ടും ആചാരപരമായ ഔന്നത്യംകൊണ്ടും സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുനിൽക്കുന്ന വെറ്റിലയുടെ പ്രാധാന്യം, ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ. കൃഷിരീതികൾ, മറ്റ് പ്രയോജനങ്ങൾ എന്നിവ സോദാഹരണം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good