നാടോടി സംസ്‌കാരപഠനം | സമ്പാദനം പഠനം

Rs. 200
  • Price:Rs. 200
  • Book Code: Sil-5167
  • Availability: 100
നാടോടി സംസ്‌കാരപഠനംസമ്പാദനം പഠനം ഡോ. വി രാജീവ്  , ഡോ.അനു പി റ്റി.പൗരാണിക നാട്ടുചരിത്രം മുതൽ നാടോടിവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ പ്രസക്തി, സൈദ്ധാന്തികതലം, ഇതര വൈജ്ഞാനികശാഖയുമയുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങി മനുഷ്യ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ വികാസപരിണാമങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അന്തർവൈജ്ഞാനിക പഠനങ്ങളുടെ ലേഖനസമ..

നാടോടി സംസ്‌കാരപഠനംസമ്പാദനം പഠനം ഡോ. വി രാജീവ്  , ഡോ.അനു പി റ്റി.

പൗരാണിക നാട്ടുചരിത്രം മുതൽ നാടോടിവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ പ്രസക്തി, സൈദ്ധാന്തികതലം, ഇതര വൈജ്ഞാനികശാഖയുമയുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങി മനുഷ്യ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ വികാസപരിണാമങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അന്തർവൈജ്ഞാനിക പഠനങ്ങളുടെ ലേഖനസമാഹാരം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good