മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം - ഡോ. എം പി മത്തായി

Rs. 360
  • Price:Rs. 360
  • Book Code: Sil-5196
  • Availability: 100
ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകളുടെ ദാർശനിക അടിത്തറയും അവയുടെ അന്തരികപൊരുത്തവും യുക്തിഭദ്രതയും വ്യക്തമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും വിശദീകരിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം...

ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകളുടെ ദാർശനിക അടിത്തറയും അവയുടെ അന്തരികപൊരുത്തവും യുക്തിഭദ്രതയും വ്യക്തമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും വിശദീകരിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good