വർക്കല - ചരിത്രം സംസ്‌കാരം വർത്തമാനം

Rs. 175
  • Price:Rs. 175
  • Book Code: Sil-5193
  • Availability: 100
വർക്കല ചരിത്രം സംസ്‌കാരം വർത്തമാനം - തനിമ സുഭാഷ്വർക്കലയുടെ ഭൂത-വർത്തമാനകാല ചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും വീണ്ടും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രചനാരീതിയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഭൂപടത്തിൽ വർക്കലയെന്ന പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഴമയും ഗരിമയും അന്നും ഇന്നും എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ..

വർക്കല ചരിത്രം സംസ്‌കാരം വർത്തമാനം - തനിമ സുഭാഷ്

വർക്കലയുടെ ഭൂത-വർത്തമാനകാല ചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും വീണ്ടും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രചനാരീതിയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഭൂപടത്തിൽ വർക്കലയെന്ന പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഴമയും ഗരിമയും അന്നും ഇന്നും എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good