ലഘുവ്യാകരണം

Rs. 70
  • Price:Rs. 70
  • Book Code: Sil-5185
  • Availability: 100
ലഘുവ്യാകരണം | സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ - പി കെ നാരായണപിള്ള | സമ്പാദകൻ ഡോ. എം. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ.മലയാള വ്യാകരണത്തിന്റെ സുപ്രധാനതത്വങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം. എ ആർ രാജരാജവർമ്മയ്ക്കുശേഷം മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യാകരണപണ്ഡിതന്റെ വിശിഷ്ടമായ കൃതി...

ലഘുവ്യാകരണം | സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ - പി കെ നാരായണപിള്ള | സമ്പാദകൻ ഡോ. എം. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ.

മലയാള വ്യാകരണത്തിന്റെ സുപ്രധാനതത്വങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം. എ ആർ രാജരാജവർമ്മയ്ക്കുശേഷം മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യാകരണപണ്ഡിതന്റെ വിശിഷ്ടമായ കൃതി.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good