പ്ലാവ് പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം - കെ വി വിജയരാഘവൻ നായർ

Rs. 130
  • Price:Rs. 130
  • Book Code: Sil-5166
  • Availability: 100
ആഹാരത്തിനും മറ്റുവ്യവസായങ്ങൾക്കും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളയാണ് പ്ലാവ്. പ്രാവിന്റെ ചരിത്രം, സസ്യകുലം, നടീലിന്റെ ശാസ്ത്രീയമാർഗങ്ങൾ, അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള മാവിനങ്ങൾ, പ്രജനനം, വിവിധയിനം ചക്കകൾ, പോഷകഘടകങ്ങൾ, കീടബാധ, സംഭരണം, വിതരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം...

ആഹാരത്തിനും മറ്റുവ്യവസായങ്ങൾക്കും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളയാണ് പ്ലാവ്. പ്രാവിന്റെ ചരിത്രം, സസ്യകുലം, നടീലിന്റെ ശാസ്ത്രീയമാർഗങ്ങൾ, അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള മാവിനങ്ങൾ, പ്രജനനം, വിവിധയിനം ചക്കകൾ, പോഷകഘടകങ്ങൾ, കീടബാധ, സംഭരണം, വിതരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good