വികേന്ദ്രികൃതഭരണവും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് സംവിധാനവും - ഡോ. എം. കുട്ടപ്പൻ

Rs. 170
  • Price:Rs. 170
  • Book Code: Sil-5037
  • Availability: 100
തദ്ദേശസ്വയംഷരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തികാസൂത്രണം ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് സഹായകമായ പുസ്തകം...

തദ്ദേശസ്വയംഷരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തികാസൂത്രണം ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് സഹായകമായ പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good