കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ഉദിച്ച പരമൻ - എം എ ദേവകി

Rs. 80
  • Price:Rs. 80
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4912
  • Availability: 100
കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ഉദിച്ച പരമൻഎം എ ദേവകിചേറിൽ നിന്നുയർന്നുവരുന്ന താമരപ്പൂവ് ആരെയും ആകർഷിക്കും. പക്ഷേ ചേറിൽ പണിയുന്ന മണ്ണിന്റെ മക്കൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിജീവനത്തിന്റെ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന ഒരു പോരാളിയുടെ ചരിത്രം, വ്യക്തിയുടേത് മാത്രമല്ല കാലഘട്ടത്തിന്റേത് കൂടിയാണ്‌..

കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ഉദിച്ച പരമൻ

എം എ ദേവകി

ചേറിൽ നിന്നുയർന്നുവരുന്ന താമരപ്പൂവ് ആരെയും ആകർഷിക്കും. പക്ഷേ ചേറിൽ പണിയുന്ന മണ്ണിന്റെ മക്കൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിജീവനത്തിന്റെ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന ഒരു പോരാളിയുടെ ചരിത്രം, വ്യക്തിയുടേത് മാത്രമല്ല കാലഘട്ടത്തിന്റേത് കൂടിയാണ്‌

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good