ഇ എം എസ് ജീവിതവും ചിന്തയും -ഐ.വി.ദാസ്

Rs. 390
  • Price:Rs. 390
  • Publisher: SIL
  • Book Code: SIL-5057
  • Availability: 100
ഇ എം എസ്ജീവിതവും ചിന്തയുംഐ.വി.ദാസ്ബഹുമുഖപ്രതിഭയായ ഇഎംഎസിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ധൈഷണികവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ലേഖനസമാഹാരം..

ഇ എം എസ്

ജീവിതവും ചിന്തയും

ഐ.വി.ദാസ്


ബഹുമുഖപ്രതിഭയായ ഇഎംഎസിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ധൈഷണികവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ലേഖനസമാഹാരം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good