പ്രപഞ്ചക്കാഴ്ച്ചകള്‍

Rs. 70
  • Price:Rs. 70
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-3980
  • Availability: 99
പ്രാപഞ്ചികലോകത്ത് നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് വഴിതെളിച്ച  ശാസ്ത്രലോകത്തെ ചരിത്രസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം...

പ്രാപഞ്ചികലോകത്ത് നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് വഴിതെളിച്ച  ശാസ്ത്രലോകത്തെ ചരിത്രസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good