ശാസ്ത്രനോവല്‍ മലയാളത്തില്‍ ചരിത്രം വികാസം പരിണാമം

Rs. 110
  • Price:Rs. 110
  • Book Code: Sil-4932
  • Availability: 96
മലയാള ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രതിപാദനം , ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിന്റെ വികാസപരിണിതകള്‍,ശാസ്ത്രാഖ്യായികകളും ഭാവി വിഞ്ജാനീയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങി  ശാസ്ത്രനോവലുകളുടെ ചരിത്രം,വികാസം ,പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

മലയാള ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രതിപാദനം , ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിന്റെ വികാസപരിണിതകള്‍,ശാസ്ത്രാഖ്യായികകളും ഭാവി വിഞ്ജാനീയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങി  ശാസ്ത്രനോവലുകളുടെ ചരിത്രം,വികാസം ,പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good