ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍

Rs. 400
  • Price:Rs. 400
  • Book Code: Sil-5067
  • Availability: 88
ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍ സമകകാലിക ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അമ്പത് നോവലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം..

ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍ സമകകാലിക ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അമ്പത് നോവലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good