പ്രൗഢാനുഭൂതി

Rs. 80
  • Price:Rs. 80
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-1632
  • Availability: 99
ക്രിസ്ത്വബ്ദം എട്ടാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്‍ ജനിച്ച ഒരു അത്ഭുത പുരുഷനായിരുന്നു ശ്രീശങ്കരന്‍ .ശ്രീശങ്കരന്‍ രചിച്ച ഒറ്റ ശ്ലോകം മുതല്‍ ആയിരത്തോളം ശ്ലോകങ്ങള്‍ വരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത പതിനഞ്ചു കൃതികളും അവയുടെ വിശദമായ വ്യഖ്യാനങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അപൂര്‍വ ഗ..

ക്രിസ്ത്വബ്ദം എട്ടാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്‍ ജനിച്ച ഒരു അത്ഭുത പുരുഷനായിരുന്നു ശ്രീശങ്കരന്‍ .ശ്രീശങ്കരന്‍ രചിച്ച ഒറ്റ ശ്ലോകം മുതല്‍ ആയിരത്തോളം ശ്ലോകങ്ങള്‍ വരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത പതിനഞ്ചു കൃതികളും അവയുടെ വിശദമായ വ്യഖ്യാനങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അപൂര്‍വ ഗ്രന്ഥം .പ്രമുഖ വേദാന്താചാര്യനും  അനുഭൂതിരസികനുമായ  പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായരാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good