യുറോകേന്ദ്രിതവാദം

Rs. 140
  • Price:Rs. 140
  • Book Code: Sil-5014
  • Availability: 98
അറബ് -ഇസ്ലാമിക് ലോകം വഹിച്ച ചരിത്രപരമായ പങ്കിനെ പുനസ്ഥാപിച്ച രചനയാണ് യുറോകേന്ദ്രിതവാദം.ലോകപ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്‍ സമീര്‍ അമീന്റെ ഗ്രന്ഥം . ..

അറബ് -ഇസ്ലാമിക് ലോകം വഹിച്ച ചരിത്രപരമായ പങ്കിനെ പുനസ്ഥാപിച്ച രചനയാണ് യുറോകേന്ദ്രിതവാദം.ലോകപ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്‍ സമീര്‍ അമീന്റെ ഗ്രന്ഥം . 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good