ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം

Rs. 730
  • Price:Rs. 730

  • 3 or more Rs. 1,971
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil - 5236
  • Availability: 50
ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യംവ്യഖ്യാതാവ് : പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായർഭൗതികസമൃദ്ധിയുടെ നടുവിലും മനുഷ്യജീവിതം മാറിയിട്ടില്ല. ജനനവും മരണവും സുഖവും ദു:ഖവും എല്ലാം തന്നെ ഇന്നും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. ജനനമരണത്തെക്കുറിച്ച് പുതുതായി ഒരു ഉത്തരവും നമുക്ക് നല്‍കാനാവില്ല. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത കാലാതിവ..

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത

ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം

വ്യഖ്യാതാവ് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായർ

ഭൗതികസമൃദ്ധിയുടെ നടുവിലും മനുഷ്യജീവിതം മാറിയിട്ടില്ല. ജനനവും മരണവും സുഖവും ദു:ഖവും എല്ലാം തന്നെ ഇന്നും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. ജനനമരണത്തെക്കുറിച്ച് പുതുതായി ഒരു ഉത്തരവും നമുക്ക് നല്‍കാനാവില്ല. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത കാലാതിവർത്തിയാണ്. ലോകം കൂടുതല്‍ മോശമായാല്‍ ഗീതയുടെ പ്രസക്തി വർധിക്കും. അതേസമയം ലോകം കൂടുതല്‍ പരിഷ്കൃതമാകുമ്പോള്‍ ഗീതാദർശനം അതിലേറെ സഫലമാകും.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good