മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രം ഉല്‍ഭവവും വളര്‍ച്ചയും

Rs. 90
  • Price:Rs. 90
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4134
  • Availability: 99
മാര്‍ക്സിലും എംഗല്‍സിലും ആരംഭിച് പ്ലഹ്നോവ്, ലെനിന്‍ , ഗോര്‍ക്കി, കോഡ്വെല്‍, ലൂക്കാച്ച്, ബെഞ്ചമിന്‍,ബ്രെഹ്ത് , ഗ്രാംഷി ,ലുസൂണ്‍, മാവോ , അല്‍തൂസര്‍,ഗോള്‍ഡ്‌മേന്‍,അഡോര്‍ണോ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭാശാലികളുടെ സംഭാവനകളിലൂടെ  വളര്‍ന്ന് ഇ.എം.എസ്  വരെ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാ..

മാര്‍ക്സിലും എംഗല്‍സിലും ആരംഭിച് പ്ലഹ്നോവ്, ലെനിന്‍ , ഗോര്‍ക്കി, കോഡ്വെല്‍, ലൂക്കാച്ച്, ബെഞ്ചമിന്‍,ബ്രെഹ്ത് , ഗ്രാംഷി ,ലുസൂണ്‍, മാവോ , അല്‍തൂസര്‍,ഗോള്‍ഡ്‌മേന്‍,അഡോര്‍ണോ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭാശാലികളുടെ സംഭാവനകളിലൂടെ  വളര്‍ന്ന് ഇ.എം.എസ്  വരെ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ  ഉല്‍ഭവവും  വളര്‍ച്ചയും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good