എറിക് ഹോബ്സ്ബാം ചരിത്രരചനയിലെ വിസ്മയം

Rs. 75
  • Price:Rs. 75
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4297
  • Availability: 99
എറിക് ഹോബ്സ്ബാം ചരിത്രരചനയിലെ വിസ്മയംവിഖ്യാത ബ്രിട്ടീഷ് ചിന്തകനും ചരിത്രകാരനും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട്കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്  സൈദ്ധാന്തികനുമായ എറിക് ഹോബ്സ്ബാമിന്റെ ജീവ ചരിത്രം ..

എറിക് ഹോബ്സ്ബാം ചരിത്രരചനയിലെ വിസ്മയം

വിഖ്യാത ബ്രിട്ടീഷ് ചിന്തകനും ചരിത്രകാരനും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട്കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്  സൈദ്ധാന്തികനുമായ എറിക് ഹോബ്സ്ബാമിന്റെ ജീവ ചരിത്രം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good