മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ ഗണിതം

Rs. 100
  • Price:Rs. 100
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4436
  • Availability: 97
മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ ഗണിതംപി.എസ്.സി. , യു.പി.എസ്.സി തുടങ്ങിയ വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരീക്ഷാര്‍ഥികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വിവിധ ഗണിതശാസ്‌ത്ര സമസ്യകളും അവയുടെ നിര്‍ധാരണ രീതികളും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം ...

മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ ഗണിതം

പി.എസ്.സി. , യു.പി.എസ്.സി തുടങ്ങിയ വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരീക്ഷാര്‍ഥികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വിവിധ ഗണിതശാസ്‌ത്ര സമസ്യകളും അവയുടെ നിര്‍ധാരണ രീതികളും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good