വിദ്യാഭ്യാസം ചരിത്രം സമീപനം വെല്ലുവിളി

Rs. 250
  • Price:Rs. 250
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-5050
  • Availability: 98
കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ ഇക്കാലഘട്ടംവരെയുള്ള മാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പഠന ഗ്രന്ഥം..

കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ ഇക്കാലഘട്ടംവരെയുള്ള മാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പഠന ഗ്രന്ഥം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good