കൗമുദി ടീച്ചര്‍ ത്യാഗത്തിന്റെ നിലാവ്

Rs. 50
  • Price:Rs. 50
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4249
  • Availability: 98
കൗമുദി ടീച്ചര്‍ ത്യാഗത്തിന്റെ നിലാവ്ജീവിതത്തിലും പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളിലും ത്യാഗവും സഹനവും മാതൃകയാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലിടം നേടിയ കര്‍മധീരയായ വനിതയായിരുന്നു കൗമുദി ടീച്ചര്‍. അവരുടെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ...

കൗമുദി ടീച്ചര്‍ ത്യാഗത്തിന്റെ നിലാവ്

ജീവിതത്തിലും പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളിലും ത്യാഗവും സഹനവും മാതൃകയാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലിടം നേടിയ കര്‍മധീരയായ വനിതയായിരുന്നു കൗമുദി ടീച്ചര്‍. അവരുടെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good