സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ -പി. ഗിസ്ബർട്ട്

Rs. 400
  • Price:Rs. 400
  • Publisher: SIL
  • Book Code: SIL 5005
  • Availability: 100
സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പി. ഗിസ്ബർട്ട്സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർവചനം, സമ്പ്രദായങ്ങൾ, സാമാന്യസങ്കല്പം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു ആമുഖമാണ് ഈ പുസ്തകം. സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന വിജ്ഞാനശാഖയിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിർണ്ണായക സ്വാധീനം  ചെലുത്തുന്ന സമഗ്ര ഗ്രന്ഥം...

സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ 

പി. ഗിസ്ബർട്ട്

സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർവചനം, സമ്പ്രദായങ്ങൾ, സാമാന്യസങ്കല്പം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു ആമുഖമാണ് ഈ പുസ്തകം. സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന വിജ്ഞാനശാഖയിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിർണ്ണായക സ്വാധീനം  ചെലുത്തുന്ന സമഗ്ര ഗ്രന്ഥം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good