കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ ഭരണവും വിമോചനസമരവും

Rs. 310
  • Price:Rs. 310
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4989
  • Availability: 100
വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സ്രോതസ്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം   ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ മുതല്‍കൂട്ടാണ്.ഡോ.കെ.എന്‍ പണിക്കര്‍ ..

വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സ്രോതസ്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം   ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ മുതല്‍കൂട്ടാണ്.

ഡോ.കെ.എന്‍ പണിക്കര്‍ 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good