അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തടാകങ്ങള്‍

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Book Code: Sil-4670
  • Availability: 100
അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തടാകങ്ങള്‍നീര്‍ത്തടങ്ങളും തടാകങ്ങളും നദികളും നമ്മുടെ ജലസമ്പത്തിനെ എന്നും ഉര്‍വരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ശുദ്ധജലതടാകങ്ങളെക്കുറിച്ചും  അവ നേരിട്ടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികലെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയും ആധികാരികമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന ശാസ്‌ത്രഗ്രന്ഥം ..

അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തടാകങ്ങള്‍

നീര്‍ത്തടങ്ങളും തടാകങ്ങളും നദികളും നമ്മുടെ ജലസമ്പത്തിനെ എന്നും ഉര്‍വരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ശുദ്ധജലതടാകങ്ങളെക്കുറിച്ചും  അവ നേരിട്ടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികലെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയും ആധികാരികമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന ശാസ്‌ത്രഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good