ഫാഷിസം സൈബര്‍ യുഗത്തില്‍

Rs. 110
  • Price:Rs. 110
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4913
  • Availability: 100
സാമ്രാജ്യത്വവും അതിന്‍റെ ആക്രമണപരമുഖമായ ഫാഷിസവും ജനങ്ങളുടെമേല്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സാംസ്‌കാരികമായ ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് . ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച് ഏറ്റവും പ്രചീനമായ മൂല്യങ്ങള്‍ ജനമനസ്സില്‍ സന്നിവേശിപ്പിച് ചൂഷണത്തിന്‍റെ വേദനയെ മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് സൈബര്‍യുഗത്തെ എങ്ങി..

സാമ്രാജ്യത്വവും അതിന്‍റെ ആക്രമണപരമുഖമായ ഫാഷിസവും ജനങ്ങളുടെമേല്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സാംസ്‌കാരികമായ ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് . ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച് ഏറ്റവും പ്രചീനമായ മൂല്യങ്ങള്‍ ജനമനസ്സില്‍ സന്നിവേശിപ്പിച് ചൂഷണത്തിന്‍റെ വേദനയെ മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് സൈബര്‍യുഗത്തെ എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍   

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good