മാര്‍ക്സ് @200 സമൂഹം സംസ്കാരം ചരിത്രം

Rs. 250
  • Price:Rs. 250
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil--4387
  • Availability: 99
മാര്‍ക്സ് @200 സമൂഹം സംസ്കാരം ചരിത്രംമാര്‍ക്സ് ലോകത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനകളെ ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരെളിയ ശ്രമമാണിത് . പുതിയ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്‌ വിശകലന രീതിയില്‍ എങ്ങനെ നിര്‍വചിക്കാനാവുമെന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കപെട്ടത് ...

മാര്‍ക്സ് @200 സമൂഹം സംസ്കാരം ചരിത്രം

മാര്‍ക്സ് ലോകത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനകളെ ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരെളിയ ശ്രമമാണിത് . പുതിയ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്‌ വിശകലന രീതിയില്‍ എങ്ങനെ നിര്‍വചിക്കാനാവുമെന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കപെട്ടത് .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good