മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക്ഷണവും വിശകലനവും ഭാഗം 2

Rs. 350
  • Price:Rs. 350
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4711
  • Availability: 99
മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക്ഷണവും വിശകലനവും ഭാഗം 2സനാതനസംസ്കാരത്തിന്റെ ഊടും പാവുമായ മഹാഭാരതകഥയും കഥാസന്ദര്‍ഭങ്ങളും യഥാവിധി വീക്ഷണവും വിശകലനവും നടത്തി വേദവ്യാസന്റെ വിചിന്തനങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥം  ..

മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക്ഷണവും വിശകലനവും ഭാഗം 2

സനാതനസംസ്കാരത്തിന്റെ ഊടും പാവുമായ മഹാഭാരതകഥയും കഥാസന്ദര്‍ഭങ്ങളും യഥാവിധി വീക്ഷണവും വിശകലനവും നടത്തി വേദവ്യാസന്റെ വിചിന്തനങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥം  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good