വേണാട്ടില്‍ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍

Rs. 90
  • Price:Rs. 90
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4871
  • Availability: 99
ഏകധിപത്യത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും പതിയിരുന്ന അധികാരത്തിന്റെ ജുഗുപ്സാവഹമായ അണിയറ രഹസ്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി...

ഏകധിപത്യത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും പതിയിരുന്ന അധികാരത്തിന്റെ ജുഗുപ്സാവഹമായ അണിയറ രഹസ്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good