ഞാന്‍ കണ്ട കേരളം

Rs. 350
  • Price:Rs. 350
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4274
  • Availability: 99
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം , സംസ്കാരം , ആചാരങ്ങള്‍ , ചരിത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വൈവിധ്യപൂര്‍ണവും എന്നാല്‍ കൃത്യവുമായ ഒരു രൂപം നല്‍കുന്ന അപൂര്‍വം കൃതികളിലൊന്നാണ് ഞാന്‍ കണ്ട കേരളം ..

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം , സംസ്കാരം , ആചാരങ്ങള്‍ , ചരിത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വൈവിധ്യപൂര്‍ണവും എന്നാല്‍ കൃത്യവുമായ ഒരു രൂപം നല്‍കുന്ന അപൂര്‍വം കൃതികളിലൊന്നാണ് ഞാന്‍ കണ്ട കേരളം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good