ചരിത്രവും സംസ്കാരവും

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Book Code: Sil-4582
  • Availability: 2-3 Days
ചരിത്രവും സംസ്കാരവുംരാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെ നേട്ടം മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ മാതൃകയാക്കുന്ന പുതിയകാലത്ത് ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടാന്‍ ഏറെസാധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍. കഴിഞ്ഞ 3 ദശബ്ദ്ക്കാലത്തെ സാമൂഹിക പരിണാമങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം ...

ചരിത്രവും സംസ്കാരവും

രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെ നേട്ടം മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ മാതൃകയാക്കുന്ന പുതിയകാലത്ത് ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടാന്‍ ഏറെസാധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍. കഴിഞ്ഞ 3 ദശബ്ദ്ക്കാലത്തെ സാമൂഹിക പരിണാമങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good