മാനേജ്‌മെന്‍റ് പാടവം

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4861
  • Availability: 98
മാനേജ്‌മെന്‍റ്  തത്വങ്ങളുടെ കലാപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ  ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ടമായ അപഗ്രഥനം ഈ പുസ്തകത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു .കാര്യക്ഷമതയിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിജയിയായ ഒരു മാനേജരാകാം എന്ന് കാട്ടിത്തരുന്ന പുസ്തകം ...

മാനേജ്‌മെന്‍റ്  തത്വങ്ങളുടെ കലാപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ  ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ടമായ അപഗ്രഥനം ഈ പുസ്തകത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു .കാര്യക്ഷമതയിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിജയിയായ ഒരു മാനേജരാകാം എന്ന് കാട്ടിത്തരുന്ന പുസ്തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good