വികസനമെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം

Rs. 250
  • Price:Rs. 250
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-3830
  • Availability: 100
വികസനമെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യംസ്വാതന്ത്രത്തെ വിപുലീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന നിലയില്‍ വികസനത്തെ കാണുന്ന പുസ്തകം . ദേശീയോല്‍പ്പാദനതിന്റെ വര്‍ധന, വ്യക്തികളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം വികസനമുണ്ടാകില്ല.വികസനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ തുറന്നിടുന്ന..

വികസനമെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം

സ്വാതന്ത്രത്തെ വിപുലീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന നിലയില്‍ വികസനത്തെ കാണുന്ന പുസ്തകം . ദേശീയോല്‍പ്പാദനതിന്റെ വര്‍ധന, വ്യക്തികളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം വികസനമുണ്ടാകില്ല.വികസനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ തുറന്നിടുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good